Ustawa wprowadzająca RODO podpisana przez Prezydenta RP

Ustawa wprowadzająca RODO została w dniu 4 kwietnia 2019 r. podpisana przez Prezydenta RP!

Jest to długo wyczekiwany moment nie tylko przez Uczestników organizowanych przez nas Szkoleń z RODO, Kursów dla Inspektorów Ochrony Danych oraz zaawansowanych czterodniowych Kursów RODO, ale przede wszystkim dla wszystkich administratorów danych, którzy chcą dopiąć zrealizowane wdrożenia RODO “na ostatni guzik”.

 

162 ustawy

Ustawodawca po upływie prawie roku od bezwzględnego obowiązywania RODO, dokonał końcowej nowelizacji 162 ustaw, odwołujących się do kwestii przetwarzania danych osobowych. Jest to kolejny etap, po uprzedniej zmianie kilkudziesięciu ustaw krajowych, którą zrealizowano w ramach nowelizacji Ustawy o ochronie danych osobowych w ubiegłym roku.

Ustawa wejdzie po 14 dniach od daty jej podpisania.

 

Pełna nazwa Ustawy wprowadzającej RODO

Nazwa “Ustawa wprowadzająca RODO” jest skrótem. Pełne brzmienie ustawy jest nieco dłuższe: Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Ustawa wprowadzająca RODO w PDF

Poniżej możesz pobrać treść Ustawy wprowadzającej RODO w PDF:

Pobierz Ustawę wprowadzająca RODO w PDF

 

Co się zmienia? Jak sprawdzić, które zmiany dotyczą naszej działalności?

Zmianie podlegają 162 ustawy. Jak sprawdzić, czy nasz obszar działalności pokrywa się z najnowszymi zmianami, wynikającymi z ustawy wprowadzającej RODO?

 1. Przejrzyj listę ustaw, które podlegają zmianom. Znajdziesz ją poniżej.
 2. Sporządź listę tych ustaw, które mogą dotyczyć Twojego sektora lub działalności.
 3. Otwórz Ustawę wprowadzającą RODO i przy użyciu funkcji wyszukiwania po kolei znajdź treści wprowadzanych zmian. Ustawę wprowadzającą RODO w PDF znajdziesz tutaj: Ustawa wprowadzająca RODO.

 

Lista ustaw, które podlegają zmianie przez Ustawę wprowadzającą RODO

Ustawa wprowadzająca RODO zmienia (wytłuszczeniem oznaczono akty uznane subiektywnie za najpowszechniejsze):

 1. ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
 2. ustawę z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich,
 3. ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 4. ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 5. ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
 6. ustawę z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 7. ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 8. ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 9. ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
 10. ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 11. ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 12. ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 13. ustawę z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 14. ustawę z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 15. ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 16. ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,
 17. ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,
 18. ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
 19. ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 20. ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
 21. ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej,
 22. ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 23. ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 24. ustawę z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach,
 25. ustawę z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,
 26. ustawę z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
 27. ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 28. ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 29. ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 30. ustawę z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym,
 31. ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,
 32. ustawę z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
 33. ustawę z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie,
 34. ustawę z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 35. ustawę z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym,
 36. ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów,
 37. ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 38. ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 39. ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
 40. ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 41. ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
 42. ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi,
 43. ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 44. ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 45. ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim,
 46. ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
 47. ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 48. ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 49. ustawę z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka,
 50. ustawę z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym,
 51. ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe,
 52. ustawę z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających,
 53. ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa,
 54. ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,
 55. ustawę z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina,
 56. ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych,
 57. ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych,
 58. ustawę z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu,
 59. ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych,
 60. ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 61. ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze,
 62. ustawę z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 63. ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 64. ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 65. ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 66. ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
 67. ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 68. ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 69. ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 70. ustawę z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych,
 71. ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 72. ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. ̶ Prawo zamówień publicznych,
 73. ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 74. ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
 75. ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 76. ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych,
 77. ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 78. ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 79. ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 80. ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 81. ustawę z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego,
 82. ustawę z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 83. ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 84. ustawę z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych,
 85. ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 86. ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 87. ustawę z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych,
 88. ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym,
 89. ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,
 90. ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 91. ustawę z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia,
 92. ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
 93. ustawę z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego,
 94. ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 95. ustawę z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska,
 96. ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 97. ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
 98. ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,
 99. ustawę z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim,
 100. ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956–1989,
 101. ustawę z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym,
 102. ustawę z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
 103. ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 104. ustawę z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
 105. ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
 106. ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
 107. ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
 108. ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
 109. ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 110. ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 111. ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
 112. ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa,
 113. ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,
 114. ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 115. ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej,
 116. ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
 117. ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich,
 118. ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
 119. ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 120. ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,
 121. ustawę z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych,
 122. ustawę z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich,
 123. ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 124. ustawę z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych,
 125. ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego,
 126. ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 127. ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
 128. ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków,
 129. ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego,
 130. ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
 131. ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 132. ustawę z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim,
 133. ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
 134. ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,
 135. ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
 136. ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności,
 137. ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
 138. ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 139. ustawę z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA,
 140. ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
 141. ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 142. ustawę z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
 143. ustawę z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej,
 144. ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,
 145. ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji,
 146. ustawę z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi,
 147. ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,
 148. ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 149. ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 150. ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 151. ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 152. ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,
 153. ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów,
 154. ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie,
 155. ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 156. ustawę z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,
 157. ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 158. ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 159. ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych,
 160. ustawę z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw,
 161. ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 162. ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Co jeszcze zmieni Ustawa wprowadzająca RODO?

Ostatnim etapem prac pozostaje jeszcze wydanie poszczególnych rozporządzeń do zmienionych ustaw. To zadanie będzie już realizowane na poziomie ministerialnym. Kiedy? Wszystko zależy od sprawności poszczególnych ministerstw.

 

Szkolenia z Ustawy wprowadzającej RODO – dedykowane

Czy można przeszkolić się ze zmian wynikających z ustawy wprowadzającej RODO? Trzeba pamiętać, że nowelizacja obejmująca aż 162 ustawy nie jest możliwa do całościowego mówienia.  Dlatego w przypadku tych organizacji, które chcą przeszkolić się z uwzględnieniem szczegółowych przepisów prawa, polecamy:

W ramach usługi dedykowanej istnieje możliwość realizacji szkolenia w oparciu o indywidualnie sporządzony program, uwzględniający konkretne potrzeby urzędu lub firmy.

 

Szkolenia z Ustawy wprowadzającej RODO – w ramach zajęć otwartych

Ważnym aspektem jest również nauczenie poruszania się w znowelizowanych aktach prawnych. Podczas realizowanych przez nas zajęć otwartych (Szkoleń RODO i Kursów RODO), omawiamy główne zmiany, w szczególności dotyczące Kodeksu Pracy, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych powszechnych aktów prawnych.

Zapraszamy na Szkolenia RODO, Kursy IOD, Warsztaty RODO i czterodniowe Kursy RODO, organizowane przez nas w:

kurs rodo prawo do bycia zapomnianym

Prawo do bycia zapomnianym Dnia 25 maja 2018 r. zastosowanie znajdą przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z …

Ograniczenia w stosowaniu przepisow RODO

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (dalej RODO), a konkretnie art. 23 zezwala państwom członkowskim na ograniczenie zakresu wybranych obowiązków …

kurs rodo kim jest abi

Administrator Bezpieczeństwa Informacji, potocznie zwany ABIm to osoba czuwająca nad bezpieczeństwem i ochroną przetwarzania danych osobowych, powoływana przez Administratora Danych …