26.06.2018 r. – Bydgoszcz – Szkolenie z RODO – 549 zł

KOSZT SZKOLENIA
549 zł + 23% VAT od osoby
– Metoda płatności: przelew.
– Pakiet korzyści w cenie.
– Zwrot kosztów w przypadku rezygnacji.
– Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
Zapisz się na szkolenie

Miejscowość: 

Termin: 26.06.2018 r.

Czas trwania: 10:00 – 16:00

Pakiet korzyści:

 • Szablon Polityki bezpieczeństwa (zbioru procedur z uwzględnieniem dotychczasowej Instrukcji zarządzania systemem informatycznym)
 • Szablon Umowy powierzenia
 • Szablon Rejestru czynności na danych
 • Szablon Rejestru procesora
 • Przykład Analizy ryzyka
 • Szablon Rejestru naruszeń
 • Szablon Upoważnień i ich Rejestru
 • Szablon Polityki Prywatności i Cookies
 • …i inne dodatkowe dokumenty
 • Materiały szkoleniowe i upominki
 • Wsparcie prawne
 • Certyfikat RODO

Promocja: Zwrot 100% kosztów w przypadku zgłoszonej rezygnacji

Wsparcie dla uczestników szkoleń: Krzysztof Skrzypczak – opiekun Klienta

Kontakt:

Zadzwoń: 61 61 024 61

Napisz: kontakt@szkolenierodo.pl


Skontaktuj się z nami, zapisz na szkolenie teraz i

…dołącz do grona naszych zadowolonych Klientów:

Ups… to szkolenie z RODO już się odbyło, a jego Uczestnicy gorączkowo wdrażają nową wiedzę i bogate umiejętności w życie:).

Dołącz do Nich teraz – zapoznaj się z aktualną ofertą SzkolenieRODO.pl i sprawdź, kiedy odbędzie się najbliższe szkolenie RODO:

Szkolenie-rodo-terminy

DLACZEGO WARTO POZNAĆ RODO?

Nowe rozporządzenie obowiązuje już od dwóch lat, jednak w praktyce datą jego wejścia w życie jest 25 maja 2018 r. Zmiany, które z niego wynikają są istotne. Na tyle, że proces dostosowania do nowych przepisów należy rozpocząć od zdobycia wiedzy, w jaki sposób to uczynić.


CO ZMIENIA RODO?

Mówiąc obrazowo, dotychczasowe regulacje składały się z kilku segmentów, Największy stanowił o procedurach, jakie należy stosować, aby przetwarzać dane zgodnie z prawem. Z drugiej strony, dotychczasowe przepisy nie dawały GIODO skutecznych narzędzi egzekwowania istniejących wymogów. W tym kontekście, RODO jest rewolucją. Próżno szukać w nim konkretnych procedur postępowania z danymi. Opiera się raczej na wytycznych, często powodujących problemy interpretacyjne.

Organy państwowe zyskały potężne narzędzie egzekwowania nowych, niedookreślonych zasad. Są to kary w wysokości aż do 4% obrotu rocznego (maksymalnie 20 000 000 EUR). Problem w tym, że nie określono, jakie konkretnie wymogi należy spełnić, aby stosować prawidłowo nowe zasady i nie narazić się na nowe sankcje. To Administrator Danych jest zobowiązany do ich oceny, z uwzględnieniem wytycznych wynikających z RODO.


A CO KONKRETNIE?

 • Analiza ryzyka – wymagana w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Rejestrowanie czynności na danych osobowych – RODO wprowadza obowiązek prowadzenia rejestru procesów wykonywanych na danych osobowych. Rejestr ten zastępuje dotychczasowe zgłoszenia zbiorów danych do GIODO.
 • Rejestr procesora – obowiązkowy do prowadzenia dla podmiotów, przetwarzających dane osobowe w imieniu innych Administratorów Danych.
 • Rejestr naruszeń – w którym Administrator Danych jest zobowiązany odnotowywać naruszenia ochrony danych osobowych.
 • 72h na reakcję – Administrator Danych ma tylko 72 godziny na zgłoszenie do Urzędu faktu naruszenia ochrony danych osobowych. Warto wiedzieć, jak działać natychmiast.
 • Obowiązek informacyjny – zakres informacji, które należy udzielić osobom, których dotyczą przetwarzane dane osobowe ulega istotnej zmianie.
 • IOD – Obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych dotyczy wszystkich podmiotów publicznych oraz licznych podmiotów z obszaru sektora prywatnego.
 • Dokumentacja – Dokumentacja przetwarzania danych osobowych (Polityka Bezpieczeństwa), wymaga dostosowania do nowych przepisów i uwzględnienia nowych procedur.
 • NGO – Możliwość żądania odszkodowania w imieniu osób, których dotyczą dane i prawo ich reprezentacji. To nowe uprawnienie aż 130 000 organizacji pozarządowych. Prawdopodobne skutki? Najlepiej znane właścicielom stron internetowych. W kontekście masowych i kosztownych pozwów organizacji pozarządowych, o uznanie postanowień regulaminów za naruszające prawa konsumentów.
 • Punkt kontaktowy – Wyznaczenie punktu kontaktowego dla osób, których dotyczą przetwarzane dane osobowe. To nowy obowiązek licznych administratorów tych danych.

…i wiele innych i zasadniczych zmian.


DLACZEGO MY?

Uczestnicząc w naszym szkoleniu dowiesz się, jak stosować nowe zasady przetwarzania danych osobowych. Powiemy Ci, co zrobić z dotychczasowym systemem i dokumentacją. Wyjaśnimy, na które zmiany powinieneś zwrócić szczególną uwagę. Praktycznie.


SZKOLENIE Z RODO + PAKIET KORZYŚCI!

Biorąc udział w szkoleniu, nie tylko nabędziesz niezbędną i praktyczną wiedzę  o nowych zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Uzyskasz także pakiet dodatkowych, wyjątkowych i praktycznych korzyści w formie przydatnych szablonów dokumentacji RODO:

 • Polityka Bezpieczeństwa – skorelowana z programem szkolenia, pozwoli zastosować właściwe procedury i środki ochrony danych.
 • Obowiązek informacyjny – klauzule dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz ze szczegółowym omówieniem. Obowiązkowe do stosowania!
 • Analiza ryzyka – umożliwiająca ocenę wdrożonych środków zabezpieczeń, wymagana przez RODO.
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – zastępujący dotychczasowe zgłoszenia zbiorów do GIODO.
 • Rejestr procesora – prowadzony w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe powierzone przez innego administratora.
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla pracowników oraz rejestr upoważnień.
 • Ocena skutków planowanych operacji przetwarzania danych osobowych.
 • Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych do PUODO – przydatne w celu szybkiej reakcji, zgodnie z RODO wynoszącej 72 godziny.
 • Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych, wymagany przez RODO.
 • Rejestr napraw, przeglądów i konserwacji w systemie informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
 • Rejestr czynności w systemie informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
 • Rejestr urządzeń i nośników służących do przetwarzania danych osobowych.
 • Rejestr udostępnień danych osobowych.
 • Umowa powierzenia danych osobowych – do zawarcia np. z księgowością zewnętrzną lub hostingodawcą.
 • Polityka Prywatności i Cookies – przyda się, jeśli prowadzisz stronę internetową.
 • Materiały szkoleniowe i przydatne upominki – zachowaj nie tylko merytoryczne wspomnienia.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU RODO

Po szkoleniu, otrzymasz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu z RODO. Opatrzony hologramem, podpisany przez trenera prowadzącego, pozwoli Ci pokazać światu swoje kwalifikacje!


WSPARCIE PRAWNE

Po szkoleniu otrzymasz dostęp do aktualnych wytycznych Organu nadzorczego, Grupy Roboczej art. 29, aktualnych aktów prawnych (zmiany obejmują aż 204 ustawy).  Co więcej, jeśli po szkoleniu, przedstawiony materiał pozostaje niejasny, możesz dopytać o omówione zagadnienia w ciągu 30 dni po szkoleniu. Wsparcie ma charakter podstawowej konsultacji, nie obejmuje analizy lub przygotowywania dokumentacji, może dotyczyć tylko zamawiającego (wyłącza się możliwość korzystania z konsultacji, w celu ich „redystrybucji”).


PROGRAM SZKOLENIA RODO

Nasz program żyje, a każde szkolenie dostarcza nam nowych inspiracji. Zapisz się na szkolenie, poznaj jego ramy programowe i przyczyń się do ich nieustannego rozwoju – pytając o wszystko!

I. Wstęp i źródła prawa

 • Aktualna ustawa o ochronie danych osobowych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
 • Ustawa krajowa wprowadzająca RODO.
 • Zmiany sektorowe – gdzie odnaleźć sektorowe przepisy o ochronie danych osobowych?
 • Reforma ochrony danych osobowych – z czego wynika, jakie jest jej znaczenie?
 • Jak czytać RODO i przepisy krajowe?

II. Podstawowe pojęcia i informacje

 • Kto i kiedy ma obowiązek stosować przepisy RODO.
 • Czym są „dane osobowe” – case study.
 • W jakich sytuacjach „przetwarzamy dane osobowe”?

III. Obowiązki Administratora i Podmiotu przetwarzającego, współadministrowanie danymi osobowymi

 • Administrator danych, procesor i osoba upoważniona do przetwarzania danych – role w procesie przetwarzania danych osobowych, a zmiany z RODO.
 • Obowiązki Administratora danych.
 • Obowiązki Podmiotu przetwarzającego (procesora).
 • Zmiany w umowach powierzenia danych osobowych.
 • Współadministrowanie danymi osobowych – nowa instytucja RODO.

IV. Kiedy przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem?

 • Rodzaje danych osobowych – tzw. zwykłe, tzw. sensytywne, w tym biometryczne.
 • Kiedy możemy przetwarzać dane osobowe „zwykłe”, a kiedy „wrażliwe”?
 • Wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci.
 • Kiedy jest wymagana zgoda na przetwarzanie danych osobowych?
 • Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wg RODO.
 • Czy po wejściu w życie RODO konieczne jest pozyskanie zgód na przetwarzanie danych osobowych na nowych warunkach?

V. Zasady przetwarzania danych osobowych

 • Legalność przetwarzania danych osobowych – praktyczne aspekty kryteriów prawnych.
 • Celowość i adekwatność w przetwarzaniu danych osobowych wg RODO.
 • Poprawność merytoryczna przetwarzanych danych.
 • Zasada ograniczonego czasu – i praktyczne rozwiązania.
 • Integralność i poufność przetwarzania danych osobowych.
 • Nowe zasady „privacy by design oraz „privacy by default” i ich praktyczne zastosowanie.

VI. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

 • Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo do bycia zapomnianym.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Prawa osób profilowanych.
 • Wnoszenie skarg.
 • Prawo do odszkodowania.
 • Korzystanie z punktu kontaktowego.
 • Pomoc organizacji pozarządowych i zagrożenia z tym związane, w kontekście masowych pozwów z zakresu tzw. klauzul niedozwolonych (w regulaminach stron internetowych).

VII. Obowiązek informacyjny (klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania)

 • Obowiązek informacyjny przy przetwarzaniu danych osobowych – ustawa krajowa oraz RODO.
 • Wymogi formalne z praktycznym omówieniem.
 • Obowiązek informacyjny przy uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Obowiązek informacyjny przy wyznaczeniu IOD.
 • Obowiązek informacyjny przy przekazaniu danych osobowych poza EOG.
 • Praktyczny przykład klauzuli informacyjnej z omówieniem.
 • Różnice obowiązku przy powiadamianiu osób o zebraniu danych osobowych nie od nich, a od podmiotów trzecich.
 • Wyjątki.

VIII. Rejestr czynności na danych osobowych i rejestr procesora

 • Obowiązek zgłoszenia zbiorów danych w GIODO po wejściu w życie RODO.
 • Jak prowadzić rejestr czynności na danych osobowych, wymagany przez RODO?
 • Praktyczny przykład rejestru czynności na danych z omówieniem.
 • Kiedy i jak prowadzić rejestr procesora?
 • Praktyczna forma rejestrów, różnice pomiędzy nimi.

IX. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych – przykładowe aspekty praktyczne w kontekście RODO

 • Organizacyjne środki zabezpieczenia danych osobowych – ich wybór i dostosowanie zgodnie z RODO, w ujęciu praktycznym.
 • Techniczne środki bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wymaganego przez RODO zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, pseudonimizacji oraz szyfrowania.
 • Analiza ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych – przykłady praktyczne.
 • Ocena skutków dla ochrony danych osobowych – kiedy jest wymagana

X. Naruszenia ochrony danych osobowych

 • Identyfikacja naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Co robić w przypadku naruszenia?
 • Obowiązek zgłaszania incydentów z danymi, wynikający z RODO (zasada 72 godzin).
 • Obowiązek powiadamiania osób, których dane osobowe podlegają naruszeniu.
 • Rejestr naruszeń ochrony.

XI. Tworzenie lub aktualizowanie dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych

 • Jak stworzyć dokumentację od podstaw?
 • A jak dostosować Politykę bezpieczeństwa do RODO?
 • Instrukcja zarządzania systemem Informatycznym po wejściu w życie RODO.
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym: obowiązki podmiotu przetwarzającego dane osobowe, a nowe wymogi.
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w kontekście RODO.
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych.
 • Budowanie procedur wewnętrznego systemu zapewniającego bezpieczeństwo danych osobowych w kontekście nowych wymogów RODO.
 • Obecna dokumentacja w perspektywie aktualnych wymogów RODO.

XII. Inspektor Ochrony Danych (Data Protection Officer)

 • Kto może pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych?
 • Status Administratorów Bezpieczeństwa Informacji po 25 maja 2018 r.
 • Kiedy istnieje obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych?
 • Zadania, status i kompetencje Inspektora Ochrony Danych w RODO oraz w opinii Grupy Roboczej art. 29.

XIII. Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych

 • Kary finansowe do 4% rocznego obrotu / 20 000 000 EUR  – czy to jedyna forma działania Organu nadzorczego, czy należy się ich spodziewać?
 • Jak postępować, aby zmniejszyć wymiar potencjalnej kary za naruszenie ochrony danych, w przypadku jego wystąpienia.
 • Sankcje dla podmiotów publicznych.

XIV. Podsumowanie.

 • Jak podzielić prace wdrożeniowe?
 • Na czym skupić się w pierwszej kolejności?
 • Jak wdrożyć RODO w 6-ciu krokach, w oparciu o wiedzę ze szkolenia oraz materiały szkoleniowe?

Zapraszamy na sporą porcję aktualnej wiedzy o RODO. Skontaktuj się z nami i zapisz na szkolenie teraz. Do zobaczenia!

– Metoda płatności: przelew.
– Pakiet korzyści w cenie.
– Zwrot kosztów w przypadku zgłoszenia rezygnacji.
– Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
Zapisz się na szkolenie

Ups… to szkolenie z RODO już się odbyło, a jego Uczestnicy gorączkowo wdrażają nową wiedzę i bogate umiejętności w życie:).

Dołącz do Nich teraz – zapoznaj się z aktualną ofertą SzkolenieRODO.pl i sprawdź, kiedy odbędzie się najbliższe szkolenie RODO:

Szkolenie-rodo-terminy