Plan kontroli sektorowych Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 2019 rok

W dniu 24 stycznia na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikowano zatwierdzony przez Prezesa UODO plan kontroli sektorowych, przewidzianych na rok 2019.

Zgodnie z deklaracją UODO zaplanowane kontrole podyktowane są głównie licznymi sygnałami (w tym skargami, pytaniami i zgłoszeniami naruszeń ochrony danych osobowych) wskazującymi na zagrożenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

W roku 2019 kontrole obejmą poniższe sektory i zakresy.

Sektor publiczny

 • Miejski monitoring wizyjny (kontynuacja kontroli sektorowych z 2018 r.)
 • Udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz sposób wysyłania korespondencji zawierającej dane osobowe.
 • Sposób prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i sposób dokumentowania przez administratora danych naruszeń ochrony danych osobowych.
 • System identyfikacji i monitoringu odpadów.
 • Sposób prowadzenia i zabezpieczenia przez spółdzielnie mieszkaniowe rejestru członków.

Sektor prywatny

 • Telemarketing
 • Brokerzy danych w zakresie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.
 • Profilowanie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.

Sektor organów ścigania i sądów

 • Policja – środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapobiegnięcie nieuprawnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu nośników danych, realizacja obowiązków związanych z wewnętrzną obsługą oraz notyfikacją w PUODO naruszeń ochrony danych osobowych.
 • Straż Graniczna – ustalenie środków mających na celu zapobiegnięcie nieuprawnionemu wprowadzaniu danych osobowych oraz nieuprawnionemu oglądaniu, zmienianiu lub usuwaniu przechowywanych danych osobowych oraz zapobieżenie nieuprawnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu danych osobowych podczas ich przekazywania lub podczas przenoszenia nośników danych.
 • Areszty Śledcze – środki mające na celu zapobieżenie nieuprawnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu danych osobowych podczas ich przekazywania lub podczas przenoszenia nośników danych, a także zapewnienie osobom, uprawnionym do korzystania z systemu zautomatyzowanego przetwarzania, dostępu wyłącznie do danych osobowych objętych posiadanym przez siebie uprawnieniem, sposoby udostępniania danych osobowych osadzonych, podstawy prawnej, celu i zakresu ich udostępniania.
 • Systemy SIS/VIS – kontrolą objęte będą podmioty uprawnione do dostępu do systemów SIS/VIS. Zakresem kontroli objęta będzie realizacja zadań wynikających z:
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz. Urz. UE L z 2008 r. Nr 218/60).
  • Rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, str. 4).
  • Decyzja Rady nr 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 2007.205.63).
  • Ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2018, poz. 134).

Sektor zdrowia, zatrudnienia i szkolnictwa

 • Szkoły i placówki oświatowe – przetwarzanie danych osobowych rejestrowanych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego (cd. sektora rozpoczętego w IV kwartale 2018 r.).
 • Pracodawcy – przetwarzanie danych osobowych rejestrowanych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego. Przetwarzanie danych w związku z rekrutacją.
 • Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych – przetwarzanie danych osobowych w związku z udostępnianiem dokumentacji medycznej w ramach realizacji praw pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Oczywiście poza zaplanowanymi kontrolami Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie realizował kontrole doraźne.

Z uwagi na fakt, iż planowane kontrole będą obejmować procesy rekrutacji, pracodawcy powinni w szczególności pochylić się nad swoimi procedurami w tym zakresie, spełnianiem obowiązku informacyjnego w ogłoszeniach rekrutacyjnych oraz czasem, po którym usuwają CVki i listy motywacyjne.

Aby mieć pewność, że wszystkie obowiązki są spełnione a procedury prawidłowe, zachęcamy do skorzystania z oferty profesjonalnych audytów i wdrożeń RODO.

W tym miejscu warto przypomnieć rozbieżność stanowisk Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie czasu, po którym należy usuwać dane kandydatów do pracy. Przeczytają o nim Państwo w naszym artykule „Jak długo przechowywać dane kandydatów do pracy”.

warsztaty IOD ustawa wprowadzajaca rodo

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w projekcie „ustawy wprowadzającej RODO”   Od rozpoczęcia obowiązywania RODO i nowej ustawy o ochronie …

szkolenie rodo Jak dlugo przechowywac dane kandydatow do pracy 2

Rozbieżne stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Ministerstwa Cyfryzacji. 23 stycznia 2019 r. na stronie Ministerstwa Cyfryzacji opublikowane zostały objaśnienia …

morele kara małe

Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na spółkę Morele.net rekordową karę finansową w wysokości ponad 2 800 000 zł. Związane jest to …