FAQ


W publikacjach dotyczących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, można znaleźć dwa powszechnie używane skróty: RODO (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych), GDPR (ang. General Data Protection Regulation).

Oba oznaczają ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rozporządzenie wiąże w całość i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich i zaczęło obowiązywać od 25.05.2018 roku.

Administrator danych osobowych będący osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, jednostką lub innym podmiotem, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
Inspektor Ochrony Danych (ang. DPO – Data Protection Officer ), będący wyznaczoną przez Administratora osobą nadzorującą stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
Administrator Systemu Informatycznego, będący wyznaczoną przez Administratora osobą odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie sprzętu, oprogramowania i ich konserwację, w zakresie wskazanym przez Administratora.
Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
Oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy, która określa przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora. Umowę taką nazywamy umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, która wiąże podmiot przetwarzający i administratora.
Oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.
Podmiot oznaczający osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – organ nadzorczy właściwy w sprawie ochrony danych osobowych.
szkolenie rodo sejm

Ustawa o ochronie danych osobowych została w dniu 16 maja 2018 r. przyjęta przez Senat. Pozostajemy w oczekiwaniu na podpis Prezydenta …

szkolenie rodo gdzie szukac informacji na temat rodo

W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w …

kurs rodo dlaczego rozporzadzenie a nie nowe dyrektywa

Dlaczego rozporządzenie, a nie nowa dyrektywa? Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, określane także jako RODO, to regulacja  wprowadzająca wiele …